ASW anuncia Gustavo Pessoa como piloto da Bike It DRT Kawasaki no Mundial MX2