WESS 2018 - Extreme Lagares Hard Enduro - O lado negro do Extreme Enduro